Mírové náměstí Dobříš

Mírové náměstí Dobříš

SOUČASNÝ STAV

Dobříš je devíti tisícová obec ve Středočeském kraji. Poloha města v blízkosti Prahy, ale i dostupnost přírody a rekreace v Brdech, či na Slapské přehradě, dělá z Dobříše jedno z nejpříjemnějších měst pro život ve Středočeském kraji. Město je napojeno na dálnici Praha-Příbram. Centrem města prochází páteřní ulice Pražská, která definuje jižní hranu Mírového náměstí. Tato rušná ulice nyní prochází celkovou komplexní rekonstrukcí.

Současný stav Mírového náměstí je značně neutěšený. Náměstí svojí podobou připomíná autobusové nádraží, či parkoviště. Dominantou náměstí je klasicistní budova radnice a akátová alej se sochou svatého Šebestiána. Severní strana náměstí je lemována domy, které nabízejí služby, jako jsou hospody, restaurace, řeznictví, banka, obchodní středisko, nebo Sokolovna. Stávající řešení chodníku neumožňuje využití prostor před těmito budovami pro komerční účely, nebo pro zvýšení bezpečnosti při vstupu do budovy. 


Náměstí je vybaveno zastaralým osvětlením a nevhodným mobiliářem. Vedení inženýrských sítí pod náměstím je také značně chaotické a nesjednocené. Jeden z největších problémů současného náměstí je kolize autobusových zastávek s pohybem osob na náměstí a neexistence jasných charakterů náměstí. 

VIZE

Naše vize Mírového náměstí v Dobříši je realizace moderní udržitelné architektury, která zvýší komfort obyvatel města a zároveň umožní koexistenci života na náměstí s autobusy a automobily. Navrhujeme bezpečný prostor, moderní architekturu, nadčasový a účelný design, který je zároveň praktický. Nová podoba náměstí umocní identitu a spokojený život obyvatel Dobříše.

KONCEPCE

Celková koncepce vede automobilovou i autobusovou dopravu do jednosměrné komunikace, která probíhá náměstím ve směru hodinových ručiček. Na severní straně náměstí rozšiřujeme chodník, vytváříme prostor pro předzahrádky, prostor pro výsadbu stromů a také prostor pro parkování automobilů. Stávající kolmé parkování v západní části náměstí je zachováno. 

Autobusové zastávky jsou ponechány na náměstí s jednosměrnou koncepcí. Zastávky jsou navrženy jako zálivy řazené za sebou. Délka a tvar zálivů splňuje požadavky pro kloubové autobusy. Nově navržené zastřešení autobusových zastávek slouží nejen pro veřejnou dopravu, ale také jako praktický architektonický prvek na náměstí.

Vodní prvek jako důležitý element návrhu využívá sklonu náměstí a jímá veškerou srážkovou vodu z náměstí. Jezírko využívá i zatrubněného potoku. Vodní prvek bude nejen zlepšovat klima ve svém okolí, ale bude také jako edukativní příklad práce s vodou. 

V našem návrhu se podařil zachovat počet parkovacích stání pro automobily, zefektivnit autobusové zastávky, zvýšit počet stromů na náměstí, osadit náměstí novým mobiliářem a osvětlením, ale také obnovit na náměstí vodní prvek, tj. rybník.

ELEMENTY NÁVRHU

Jednosměrné náměstí - Dopravní koncepce vychází z možnosti realizace jednosměrné komunikace vedoucí skrz náměstí. Nyní je náměstí průjezdné obousměrně pro autobusy i automobily. Jednosměrná komunikace umožní zúžení celkového koridoru pro provoz autobusů a automobilů.

Rozšíření chodníku s předzahrádky a alejí  -  Na severní straně náměstí rozšiřujeme chodník, vytváříme prostor pro předzahrádky, prostor pro výsadbu stromů a také prostor pro parkování automobilů. Stávající kolmé parkování v západní části náměstí je zachováno. Díky důmyslnému dopravnímu řešení se nám podařilo eliminovat plochy parkovišť na náměstí a zachovat počty parkovacích stání.   

Autobusové přístřešky  -  Tvarově organické, ale racionální přístřešky autobusových zastávek slouží nejen pro hromadnou dopravu, ale zároveň tvoří i velmi praktický architektonický prvek náměstí. Svým rozměrem dokáží ochránit před nepřízní počasí nejen čekající osoby na autobus. V letních parních dnech poskytnou drahocenný stín, který typizované přístřešky neposkytují. Plochá tenká střecha s kulatými ocelovými sloupky umožňuje nerušené průhledy napříč náměstím. Přístřešky mohou být doplněny o informační tabule ohledně příjezdů a odjezdů autobusů.

Definice náměstí  -  Plocha náměstí pro společenský život nebyla dosud nijak definována. Náměstí mělo neurčitý charakter a nejasné hranice. Kde je hranice místa pro setkávání, místa pro posezení, místa pro pouliční umělce a umění, místa pro trhy a autobusového nádraží? Jasný charakter má jen akátová alej, kterou zachováváme. Nově definována plocha náměstí je dána akátovou alejí, budovou radnice a autobusovými zastávkami. Plocha náměstí je materiálově odlišena od ostatních ploch a je doplněna výrazným osvětlením, mobiliářem, či obnovou vodní pumpy, která se nachází v blízkosti radnice.

Vodní element - Práce s vodou, zadržení vody v krajině, nebo nakládání se srážkovou vodou je aktuální téma tohoto století. V minulosti se vodní toky zarovnávaly, zatrubňovaly, nebo překládaly. V současné době je jakákoliv možnost zadržování srážkové vody pozitivně vnímána, či dotačně podpořena. Příznivý sklon náměstí směrem do severovýchodního cípu umožňuje návrh retenčního jezírka s přírodním charakterem. Jezírko bude pozitivně ovlivňovat klima na náměstí, které nebude jen holou parnou vydlážděnou plochou. Jezírko může být částečně průtočné a může být napojeno na zatrubněný potok z rybníku Bzdinka.  

Rukavice- Po úvodní prezentaci proběhlo první zapracování připomínek, konkrétně dopracování rukavice jako symbolu města a mola u rybníku. Leckdy se zapomíná, že se Dobříši říkávalo „město rukavic“. A má to své opodstatnění. Rukavičkářská výroba bezesporu přispěla k významnému rozvoji města a ovlivnila mnohé životy místních občanů. Byla by proto škoda nechat jej s plynoucím časem upadnout v zapomnění.

Lokace

Dobříš

datum

2020

Tým

Ing. arch. Bohuslav Šenkýř, Peter Bednár B. Arch, Ing. arch. Matouš Loskot, Ing. arch. Adéla Bartošová, Bc. Andrea Marečková, Dopravní řešení: Ing. Jakub Kerouš